Prabhat Khabar, Kolkata, 23 May 2012    


Prabhat Khabar, Kolkata, 23 May 2012       


Prabhat Khabar, Kolkata, 23 May 2012    


Prabhat Khabar, Kolkata, 23 May 2012    


Prabhat Khabar, Kolkata, 23 May 2012    
Prabhat Khabar, Kolkata, 23 May 2012                                                                                Dainik Jagaran, Kolkata, 24 May 2012

Prabhat Khabar, 23 May 2012 (Kolkata)                                                                                    
Economic Times, Kolkata, 24 May 2012                                                                            Prabhat Khabar, Kolkata, 24 May 2012

                                                                    
Banga Express, Asansol, 9 June  2012                                                                               Banga Express,  Asansol, 9 June  2012  
   
                                                                        
Dainik Jagaran, Kolkata,  9 June  2012                                                                               Prabhat Khabar, Kolkata,  9 June  2012       

                              


Dainik Jagaran, Aligarh (UP),  26 May  2012


Prabhat Khabar, Kolkata, 23 May 2012    


Prabhat Khabar, Kolkata, 23 May 2012    


Prabhat Khabar, Kolkata, 23 May 2012    


Prabhat Khabar, Kolkata, 23 May 2012